🔮🗣فال عطسه روزانه🗣🔮

0
31

🔮🗣فال عطسه روزانه🗣🔮

📆تاریخ : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

🌻🐕ساعت #۶_تا_٧ 👈🏻 خوابی را که میبینی فراموش میکنی اما تعبیر دارد🍃

🌻🐕ساعت #٧_تا_٨ 👈🏻 تعبیری در این زمان ندارد🍃

🌻🐕ساعت #٨_تا_٩ 👈🏻 برقراری حسی دوطرفه با عشقتان 🍃

🌻🐕ساعت #٩_تا_١٠ 👈🏻 در حال حرف زدن هستی 🍃

🌻🐕ساعت #١٠_تا_١١ 👈🏻 یک نفر که دوستت دارد بع تو فکر میکند 🍃

🌻🐕ساعت #١١_تا_١٢ 👈🏻 با شما تماس و ارتباط خواهند داشت 🍃

🌻🐕ساعت #١٢_تا_١٣ 👈🏻 بحث با یکی از اعضای خانواده رخ میدهد🍃

🌻🐕ساعت #١٣_تا_١۴ 👈🏻 به چیزی فکر میکنی که به آن میرسی🍃

🌻🐕ساعت #١۴_تا_١۵ 👈🏻 با بی دقتی کاری را انجام می دهی🍃

🌻🐕ساعت #١۵_تا_١۶ 👈🏻 برای انجام کار عجله نکن 🍃

🌻🐕ساعت #١۶_تا_١٧ 👈🏻 احساس خستکی به تو دست میدهد 🍃

🌻🐕ساعت #١٧_تا_١٨ 👈🏻 شخصی به شما علاقه پیدا میکند🍃

🌻🐕ساعت #١٨_تا_١٩ 👈🏻 فردی میخواهد کارتان را دچار مشکل کند🍃

🌻🐕ساعت #١٩_تا_٢٠ 👈🏻 در خیال پردازی هایت فرو رفته ای 🍃

🌻🐕ساعت #٢٠_تا_٢١ 👈🏻 کاری که میکنی نتیجه میدهد 🍃

🌻🐕ساعت #٢١_تا_٢٢ 👈🏻 به اطرافیانت لبخند بزن و انرژی مثبت بگیر 🍃

🌻🐕ساعت #٢٢_تا_٢٣ 👈🏻 حالت سردرگمی داری🍃

🌻🐕ساعت #٢٣_تا_٢۴ 👈🏻 برای دفع بلا صدقه بگذار 🍃

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید