🌺زنــدگی زیباست

0
21
🌺زنــدگی زیباست
🌺زنــدگی زیباست

🌺زنــدگی زیباست
زشتی های آن تقصیر ماســت

🌺در مسیرش هرچه نازیباســت
آن تــدبیر ماست

🌺زنــدگی آب روانی ست
روان میگذرد
آنـچه تقدیر من و توست همان میگذرد

❣✨❣

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید