نمی توانیم کودکی را بوجود بیاوریم

0
10
نمی توانیم کودکی را بوجود بیاوریم
نمی توانیم کودکی را بوجود بیاوریم

نمی توانیم کودکی را بوجود بیاوریم
پرو بالش را بشکنیم
دست و پایش را قطع کنیم
گوشش را ببندیم
یا چشمش را کور کنیم به این امید که همچنان در چارچوب کنترل و اراده ی ما و متناسب با میل ما زندگی کند.
به همین علت، خوشبختی و سلامت روانی و موفقیت فرزند در اینده، موکول به رفتار درست و خوب امروز من و شماست.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید