درتنبیه نسیه نداریم

0
19
درتنبیه نسیه نداریم
درتنبیه نسیه نداریم

درتنبیه نسیه نداریم

اگر نیاز به تنبیه است درهمان
لحظه باید انجام دهید

اگر زمانش گذشته است فراموشش کنید چون کودک نمیداند برای چه تنبیه شده است و تنبیه بی تاثیر می شود

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید