بهاری رو دوست دارم⭐️

0
35
بهاری رو دوست دارم⭐️
بهاری رو دوست دارم⭐️

بهاری رو دوست دارم⭐️
که بارونش فقط برای
شستن غمهاتـون باشه ⭐️
عمرتون بلند
آرزوهاتون دست یافتنی⭐️
لبتون خندان، دلتون شاد
قلبتون آرام
شبتون ستاره باران⭐️

❣✨❣

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید