ما با بازی شخصیت کودک را می سازیم اگر در آن دقت نکنیم ممکن است شخصیت مطلوبی برای کودک حاصل نشود.

0
27
ما با بازی شخصیت کودک را می سازیم اگر در آن دقت نکنیم ممکن است شخصیت مطلوبی برای کودک حاصل نشود.
ما با بازی شخصیت کودک را می سازیم اگر در آن دقت نکنیم ممکن است شخصیت مطلوبی برای کودک حاصل نشود.

ما با بازی شخصیت کودک را می سازیم اگر در آن دقت نکنیم ممکن است شخصیت مطلوبی برای کودک حاصل نشود.

بچه ها هر گونه که در کودکی بازی کنند، در بزرگسالی همانگونه زندگی خواهند کرد .

بازی عامل یادگیری کودک است دقت کنیم با آنها بازی خشونت میکنیم یا مهربانی؟

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید