ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ

0
5
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی من ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ هی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺸﻨﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺎﻻ
ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ

بعضی وقتا بی خیال که بشید همه چی درست میشه.
بسپارید به اون بالایی❤️

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید