بدترین کاری که صددرصد نتیجه اش به شما بازخواهد گشت:

0
15
بدترین كاري که صددرصد نتيجه اش به شما بازخواهد گشت:
بدترین کاری که صددرصد نتیجه اش به شما بازخواهد گشت:

بدترین کاری که صددرصد نتیجه اش به شما بازخواهد گشت:
“تحقیر” و “تمسخر” دیگران است

اگر دیگران را تحقیر کنید انسانی را حقیر نکرده اید، بلکه روح الهی او را و آفریدگار او را مورد تمسخر قرار داده اید.
شک نکنید آنچه در مورد دیگران تصور میکنید روزی درباره ی خودتان به حقیقت خواهد پیوست.
انسانها بخاطر آنچه گمان میکنند خودشان دارند
و دیگران آن را ندارند، آنها را تحقیر میکنند
اما نمیدانند این عمل دارائیشان را از آنها خواهد گرفت.

آن دارایی شما که سبب فخرفروشی شما و تحقیر دیگران شده از دست خواهد رفت.
یک اصل کلی وجود دارد که میگوید:
غرور” و خودپسندی”، تمام داشته هایتان را از شما خواهد گرفت و فروتنی” بقای داشته هایتان را تضمین خواهد کرد.
هیچ داشته ای در این جهان ابدی نیست که موجب فخرفروشی شود.

همواره بگو:خدایا مرا نسبت به آنچه به من عطا کردی فروتن ساز

نظر دهید

لطفا نظر خود را بنویسید!
لطفا نام خود را اینجا بنویسید